آدرس محل برگزاری

Tabriz Conference Complex

کلانشهر تبریز، مرکز همایشهای بین المللی شهرداری کلانشهر تبریز