مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجوز وزارت علوم کنگره بین المللی  صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان