اعضای شورای راهبردی

مهندس آسایش ( رئیس نظامات مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی )

مهندس سعید برزگر ( معاون فرماندار شهرستان تبریز )

مهندس توحید علیزاده ( معاون بیمه معلم سرپرستی استان آذربایجان شرقی )