اخذ مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری


موسسه آموزش عالی میزان با مشارکت مجمع مهندسان جوان استان آذربایجان شرقی پس از طی مراحل مربوطه ، موفق به احذ مجوز برگزاری کنگره از طرف وزارت علوم ، تحقیقات  فناوری گردیدند.

اخذ مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری