اخذ کد اختصاصی ISC


پس از پیگیری های انجام شده از طرف دبیرخانه کنگره ، کنگره در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به  کد اختصاصی ۷۱۲۰۴-۹۷۱۷۰ ثبت گردید.

iscm